Festa de l'Art a les Galeries 2012
Creació de concepte i imatge, gestió integral de l'esdeveniment, dinamització i suport a unes 50 galeries de tot Catalunya, gabinet de premsa, roda de premsa i dinamització de les xarxes socials.
facebook.com/festadelart
Festa de l'Art a les Galeries 2012
Creación de concepto e imagen, gestión integral del evento; dinamización y soporte a unas 50 galerias de toda Catalunya, gabinete de prensa, rueda de premsa y dinamización de las redes sociales.
facebook.com/festadelart
Festa de l'Art a les Galeries 2012
Creation of concept and image, integrated management of the event and dynamic support to about 50 art galleries throughout Catalonia, press office, conference and dynamization of press and social networks.
facebook.com/festadelart
Festa de l'Art a les Galeries 2011
Creació de concepte i imatge, gestió integral de l'esdeveniment; dinamització i suport a 51 galeries de tot Catalunya, gabinet de premsa, roda de premsa i dinamització de les xarxes socials.
Festa de l'Art a les Galeries 2011
Creación de concepto e imagen, gestión integral del evento; dinamización y soporte a 51 galerias de toda Catalunya, gabinete de prensa, rueda de premsa y dinamización de las redes sociales.
Festa de l'Art a les Galeries 2011
Development of image and concept campaing. Event integral management, dynamization and support for 51 galleries around Catalunya, press office, press conference and social networking.
Loop Barcelona
Disseny i programació de web amb un administrador programat en "html5", per a la plataforma Loop Barcelona dedicada al vídeo art, tenint com punt de trobada un festival internacional anual. www.loop-barcelona.com
Loop Barcelona
Diseño y programación de web con un administrador programado en "html5", para la plataforma Loop Barcelona dedicada al video arte, teniendo como punto de encuentro un festival internacional anual. www.loop-barcelona.com
Loop Barcelona
Design and programming of web site. Web administration in html5 for the platform ‘Loop’ Barcelona. Dedicated to video art acting as meeting point in the annual festival.
Libro Blanco para el diseño preventivo e inclusivo de un centro de trabajo sanitario
Disseny de portada i pauta creativa per a la maquetació de llibre.
Libro Blanco para el diseño preventivo e inclusivo de un centro de trabajo sanitario
Diseño de portada y pauta creativa para la maquetación de libro.
Libro Blanco para el diseño preventivo e inclusivo de un centro de trabajo sanitario
Cover design and creative guidelines for book layout.
Forum PRL (prevenció de risc laboral)
Disseny i producció de gràfica (invitació on-line, impresa, escenografia, audiovisual) del fòrum obert d'intercanvi de coneixement en l'estratègia empresarial en prevenció de riscos laborals.
Forum PRL (prevención de riesgo laboral)
Diseño y producción de gráfica (invitación on-line, impresa, escenografía, audiovisual) del foro abierto de intercambio de conocimiento en la estrategia empresarial en prevención de riesgos laborales.
Forum PRL (occupational risk prevention)
Graphic design and production (on-line invitation, prints, staging, audiovisual) of the open forum for exchanging knowledge in business strategy in the prevention of occupational hazards.
Foment del Treball - Premis Atlante
Disseny i producció de gràfica (invitació on-line, impresa, escenografia, audiovisual) per al lliurament dels "Premis Atlante", atorgats a la labor efectuada per petites i mitjanes empreses en matèria de riscos laborals.
Foment del Treball - Premios Atlante
Diseño y producción de gráfica ( invitación on-line, impresa, escenografía, audiovisual) para la entrega de los "Premios Atlante", otorgados a la labor efectuada por pequeñas y medianas empresas en materia de riesgos laborales.
Work training – Atlante Prizes
Design and graphic production (online invitation, printed , set design, audio visual) for the “Atlante” award ceremony for work done by small and medium companies in the field of health and safety at work.
Carglass Specials
Disseny de campanya (revista, postals, publicitat, etc.) per a la divisió "Specials" de Carglass®, especialistes en muntatge i distribució de cristalleria per a vehicles industrials i maquinària agrícola, amb cobertura nacional.
Carglass Specials
Diseño de campaña (revista, postales, publicidad, etc.) para la división "Specials" de Carglass®, especialistas en montaje y distribución de cristalería para vehículos industriales y maquinaria agrícola, con cobertura nacional.
Carglass Specials
Campaign design (magazine, postcards, publicity etc) for the Carglass® division “Specials” specialized in the fitting and distribution of car windscreens for agricultural machinery and vehicles, with national network.
Desafío Cruzcampo
Disseny i producció de dossier informatiu per recolzar el projecte: "Desafío Cruzampo" que va consistir en transportar a peu una pilota de futbol des de Madrid fins a Johannesburg travessant multitud de pobles africans.
Desafío Cruzcampo
Diseño y producción de dossier informativo para apoyar el proyecto: "Desafío Cruzampo" que consistió en patear un balón de fútbol desde Madrid hasta Johannesburgo atravesando multitud de pueblos africanos.
Cruzcampo challenge
Design and production of information pack to support the project “Cruzcampo Challenge” consisting of kicking a football from Madrid to Johannesburg across a multitude of African towns and villages.
Portal Emprenedor XXI
Disseny del portal "Emprenedor XXI" de "la Caixa". El programa té com a objectiu estimular i promoure la emprenedoria i creació d'empreses innovadores. www.emprendedorxxi.es
Portal Emprendedor XXI
Diseño del portal "Emprendedor XXI" de "la Caixa". El programa tiene como objetivo estimular y promover el emprendimiento y creación de empresas innovadoras. www.emprendedorxxi.es
Web Entrepreneur XXI
Design of the web “Entrepreneur XXI” La Caixa. The progamme has as its objective the stimulation, creation and promotion of innovative companies..
La Caixa - Premi Emprenedor XXI
Conceptualització de campanya, disseny de gràfica i web per la IV edició del Premi Emprenedor XXI atorgat per la Caixa ··· www.emprendedorxxi.es
La Caixa - Premio Emprendedor XXI
Conceptualitzación de campaña, diseño de gráfica y web para la IV edición del Premio Emprendedor XXI otorgado por la Caixa ··· www.emprendedorxxi.es
La Caixa – Entrepreneur Prize XVI
Campaign concept, graphic design and web for the XVI edition of the entrepreneur awards sponsored by La Caixa
CCCB
Conceptualització, disseny i programació de promo nadalenca sobre els productes i catàlegs editats pel CCCB ··· www.pacopepecomunicacio.com/nadala
CCCB
Conceptualitzación, diseño y programación de promo navideña sobre productos y catálogos editados por el CCCB ··· www.pacopepecomunicacio.com/nadala
CCCB
Concept, design and programming for Christmas promotion of products and catalogues edited by CCCB
Pesca de Palamós
Conceptualització i creació de marca, desenvolupament web i totes els elements de comunicació del projecte Pesca de Palamós. www.pescadepalamos.com
Visita Una Jornada de Pesca ···
Pesca de Palamós
Conceptualitzación y creación de marca, desarrollo web y todos los elementos de comunicación del proyecto Pesca de Palamós. www.pescadepalamos.com
Visita Una Jornada de Pesca ···
Palamón fishing
Concept and branding , web development and all communication elements for the Palamos Fishing project.
femtalent - XPCAT [Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya]
Conceptualització, disseny i desenvolupament tecnològic 3.0 de la plataforma del projecte "femtalent", una iniciativa pilot innovadora de gestió del talent femení i promoció de la igualtat, que inicialment es desenvolupa en el marc dels Parcs científics i tecnològics de Catalunya www.femtalent.cat ···
femtalent - XPCAT [Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya]
Conceptualitzación, diseño y desarrollo tecnológico 3.0 de la plataforma del proyecto "femtalent", una iniciativa piloto innovadora de gestión del talento femenino y promoción de la igualdad, que inicialmente se desarrolla en el marco de los Parques científicos y tecnológicos de Catalunya www.femtalent.cat ···
Femtalent XPCAT (Catalan Technology and Science parks network).
Concept, design and technical 3.0 development for the “femtalent”, an innovative pilot project for management of female talent and promotion of equality within the framework of the Catalan Technology and Science parks network
080 Barcelona Fashion - COPCA, Generalitat de Catalunya
Desenvolupament i realització del Manual de Marca i aplicacions, on s'especifiquen les normatives d'us ···
080 Barcelona Fashion - COPCA, Generalitat de Catalunya
Desarrollo y realización del Manual de Marca y aplicaciones, dónde se especifican las normas de uso ···
080 Barcelona Fashion - COPCA, Catalan Government
Development and implementation of trademark manual and application to define norms of use.
080 Barcelona Fashion - COPCA, Generalitat de Catalunya
Disseny i desenvolupament tecnològic de la plataforma web, de continguts corporatius i de campanya. Administració dels continguts audiovisuals per premsa www.080barcelonafashion.com ···
080 Barcelona Fashion - COPCA, Generalitat de Catalunya
Diseño y desarrollo tecnológico de la plataforma web, de contenidos corporativos y de campaña. Administración de los contenidos audiovisuales para prensa www.080barcelonafashion.com ···
080 Barcelona Fashion - COPCA, Catalan Government
Design and development of a web platform with corporate and campaign material. Administration of audio visual material for press.
080 Barcelona Fashion - COPCA, Generalitat de Catalunya
Imatge de campanya nacional i internacional de les edicions setembre'08 i març'09. Materials: catàleg dissenyadors, programa, acreditació, invitacions ···
080 Barcelona Fashion - COPCA, Generalitat de Catalunya
Imagen de campaña nacional e internacional de las ediciones septiembre'08 y marzo'09. Materiales: catalogo, diseñadores, programa, acreditación, invitaciones ···
080 Barcelona Fashion - COPCA, Catalan Government
Image for national and international campaign for the September 08 and March 09 editions. Materials: catalogue, designers, program, credits, invitations…
22@ Meeting Point
Disseny, producció i muntatge del Stand del 22@ per al Barcelona Meeting Point
22@ Meeting Point
Diseño, producción y montaje del Stand del 22@ para el Barcelona Meeting Point
22@ Meeting Point
Design production and mounting of stand for 22@for Barcelona Meeting Point.
22@ Barcelona - Ayuntamiento de Barcelona
Imagen del 22@Staying in company, programa que conecta los mejores estudiantes con las empresas más innovadoras del distrito 22@barcelona ···
22@ Barcelona - Ajuntament de Barcelona
22@Staying in company image, connecting better students and most innovating companys of 22@barcelona district program···
22@ Barcelona - Ajuntament de Barcelona
Imatge del 22@Staying in company, programa que connecta els millors estudiants amb les empreses més innovadores del districte 22@barcelona ···
Abertis - Línea Abierta
Disseny de Revista "Línea Abierta", publicació per a comunicació interna d'Abertis Autopistes.
Abertis - Línea Abierta
Diseño de Revista "Línea Abierta", publicación para comunicación interna de Abertis Autopistas.
Abertis - Línea Abierta
Design for the magazine “Línea Abierta”, internal communication publication for Abertis Autopistas
Abertis Autopistas
Acción de dinamización de la base social de Abertis Autopistas: Concurso de fotografía. Imagen, coordinación y gestión del concurso, con la edición de un libro y un exposición itinerante ···
Abertis Autopistes
Acció de dinamització de la base social d'Abertis Autopistes: Concurs de fotografia. Imatge, coordinació i gestió del concurs, amb l'edició del llibre i exposició itinerant ···
Abertis Autopistes
Action to dynamise the social base of Albertis Autopistas : Photographic competition - Image, coordination and management of competition with the edition of a book and a travelling exhibition.
Abertis Autopistes
Abertis Autopistes ens confia des de fa més de 5 anys l'escenografia dels Actes de Nadal, adaptats a diferents suports i àrees geogràfiques ···
Abertis Autopistas
Abertis Autopistas, nos confía desde hace mas de 5 años la escenografía de los Actos de Navidad, adaptados a diferentes soportes y áreas geográficas ···
Abertis Autopistas
For more than 5 years Albertis Autopistas have entrusted us with the set design for their Christmas events, adapted to different media and locations
ONZE04
Web innovadora pel seu sistema de navegació dinàmic i completament administrable. Dissenyada i programada per pacopepe ··· www.onze04.com
ONZE04
Web innovadora por su sistema de navegación dinámico y completamente administrable. Diseñada y programada por pacopepe ··· www.onze04.com
ONZE04
Innovative web for a dynamic navigation system, totally administrable, design and programming by pacopepe…
Teatre Joventut
Teatre Joventut
Teatre Joventut
33è Torneig de Bàsquet Júnior Ciutat de L’Hosiptalet
33è Torneig de Bàsquet Júnior Ciutat de L’Hosiptalet
33è Torneig de Bàsquet Júnior Ciutat de L’Hosiptalet
La Bonvivència de L'Hospitalet
Disseny i producció de una guia de suport per a la organització de les comunitats de veïns i veïnes de l'Hospitalet.
La Bonvivència de L'Hospitalet
Diseño y producción de una guía de soporte para la organización de las comunidades de vecinos y vecinas de l'Hospitalet.
La Bonvivència de L'Hospitalet
Design and production of a support guide for the neighbourhood organisations for the city of Hospitalet.
Àrea de Promoció i Imatge - Ajuntament L'Hospitalet
Restyling de l'escut de l'Ajuntament ···
Área de Promoción e Imagen - Ayuntamiento del Hospitalet
Restyling del escudo del Ayuntamiento del Hospitalet ···
Area of promotion and image – Hospitalet city council
Logotype restyling l'Ajuntament de L'Hospitalet ···
Àrea de Promoció i Imatge - Ajuntament L'Hospitalet
Desenvolupament i realització del Manual de Marca, de la mà del departament de Promoció i Imatge ···
Área de Promoción e Imagen - Ayuntamiento del Hospitalet
Desarrollo y realización del Manual de Marca, formando equipo con el departamento de Promoción e Imagen ···
Area of promotion and image – Hospitalet city council
Development and production of branding manual, training for team in promotion and image.
Programa Municipal de la Dona - Ajuntament L'Hospitalet
Conceptualització i creació de logotip pel Programa Municipal de la Dona. Publicacions sobre la dona que inclouen disseny, maquetació i tractament de imatges ···
Programa Municipal de la Mujer - Ayuntamiento del Hospitalet
Conceptualitzación y creación del logotipo para el Programa Municipal de la Mujer. Publicaciones sobre la mujer que incluyen diseño, maquetación y tratamiento de imagenes ···
Council woman’s programme. – Hospitalet city Council
Concept and creation of logo for the Council woman’s programme. Publication about women including design, layout and image processing.
Programa Municipal de la Dona - Ajuntament de l'Hospitalet
Conceptualització, creació i desenvolupament de gràfica per la campanya "Tolerància 0" contra la violència de gènere, que inclou una publicació, imatge de l'acte de presentació i spot de 30'' ···
Programa Municipal de la Mujer - Ayuntamiento del Hospitalet
Conceptualitzación, creación y desarrollo grafico para la campaña "Tolerància 0" contra la violencia de género, que incluye una publicación, imagen del acto de presentación y spot de 30'' ···
Council woman’s programme. – Hospitalet city Council
Concept , creation and graphic design development for a ‘Zero tolerance’ campaign against domestic violence, including a publication, image for presentation event and 30” spot…
Programa Municipal de la Dona - Ajuntament de l'Hospitalet
Spot de 30'' per la campanya "Tolerància 0" contra la violència de gènere. Conceptualització del guió, creació del story, desenvolupament de gràfica i postproducció i sonorització ···
Programa Municipal de la Mujer - Ayuntamiento del Hospitalet
Spot de 30'' para la campaña "Tolerància 0" contra la violencia de género. Conceptualitzación del guión, creación del story, desarrollo gráfico, postproducción y sonorización ···
Council woman’s programme. – Hospitalet city Council
Spot 30” for the Zero tolerance’ campaign against domestic violence. Concept for script, story creation, graphic development, post production and audio.
Programa Municipal de la Dona - Ajuntament L'Hospitalet
Publicació "Gaudeix de l'amor i no et ratllis. Passa-ho!", per unes relacions afectives satisfactòries. Guia orientada als adolescents de la ciutat de l'Hospitalet. Creació de imatge, disseny de il·lustracions i maquetació ···
Programa Municipal de la Mujer - Ayuntamiento del Hospitalet
Publicación "Disfruta del amor y no te ralles. Pásalo!", para unas relaciones afectivas satisfactorias. Guía orientada a los adolescentes de la ciudad del Hospitalet. Creación de imagen, diseño de ilustraciones y maquetación ···
Council woman’s programme. – Hospitalet city Council
Publication “Enjoy love and don’t stress out”, for promotion of affectionate and satisfactory relationships. Guide aimed at adolescents resident in the city of Hospitalet. Creation of image, illustration design and layout…
Dynamism of Linguistics department – Barcelona University.
Concept and graphic development of campaign for the depaartment of Dynamism of liguistics, Barcelona University.
Departamento de dinamización lingüística - Universidad de Barcelona
Conceptualitzación y desarrollo gráfico de campañas para la dinamización lingüística en el entorno universitario ···
Departament de dinamització lingüística - Universitat de Barcelona
Conceptualització i desenvolupament gràfic de campanyes per la dinamització lingüística en l'entorn universitari ···
Fair & fair
Conceptualització i creació gràfica per campanya de dinamització lingüística de la UB. Projecte de instalació, acció itinerant i forum d'opinió ···
Fair & fair
Conceptualización y creación gráfica para campaña de dinamización lingüística de la UB. Proyecto de instalación, acción itinerante y fórum de opinión •••
Fair & fair
Concept and graphic creation for the campaign for the dynamism of linguistics in the University of Barcelona. Instalation project, itinerant action and opinion forum.
Stand Aqualogy
Stand Aqualogy
Stand Aqualogy
+aprop - ICUB [Institut de Cultura], Ajuntament de Barcelona
La cultura a la Ciutat de les Persones. Concepte i realització gràfica per l'stand de l'ICUB a les Festes de la Mercè'07 ···
+aprop - ICUB [Instituto de Cultura], Ayuntamiento de Barcelona
La cultura en la Ciudad de las Personas. Concepto y realización gráfica para el stand del ICUB en las Fiestas de la Mercè'07 ···
+aprop – ICUB (Institute of culture), Barcelona city Council
Culture in a peoples city. Concept and graphic realisation for the stand for ICUB at the annual city festival ‘La Mercè 07’.
+aprop - ICUB [Institut de Cultura], Ajuntament de Barcelona
Adjudicació dels concursos 2006/ 07 i 08 per la imatge i desenvolupament gràfic del programa de Cultura de Proximitat de Barcelona: Fulletons i materials de difusió ···
+aprop - ICUB [Instituto de Cultura], Ayuntamiento de Barcelona
Adjudicación de los concursos 2006/ 07 y 08 para la imagen y desarrollo gráfico del programa de Cultura de Proximidad de Barcelona: Folletos y materiales de difusión ···
+aprop – ICUB (Institute of culture), Barcelona city Council
Adjudication of competitions 2006/07 /08 for the image and graphic development for the Close culture in Barcelona: Leaflets and material for diffusion…
+aprop - ICUB [Institut de Cultura], Ajuntament de Barcelona
Promoció musical enmarcada en el programa +aprop. Imatge i realització de materials: cartells, cd's, fons d'escenaris, programes ···
+aprop - ICUB [Instituto de Cultura], Ayuntamiento de Barcelona
Promoción musical enmarcada en el programa +aprop. Imagen y realización de materiales: carteles, cd's, fondos de escenarios, programas ···
+aprop – ICUB (Institute of culture), Barcelona city Council
Musical promotion within the programme ‘+aprop’. Image and production of material: posters, cds, backgrounds, programmes…
+aprop - ICUB [Institut de Cultura], Ajuntament de Barcelona
Adjudicació del concurs pel disseny del web +aprop. Guia de recursos que inclou els equipaments i espais de creació de la ciutat de Barcelona, per districtes i disciplines. Realització de il·lustracions i desenvolupament d'animacions en flash > www.bcn.es/mesaprop ···
+aprop - ICUB [Instituto de Cultura], Ayuntamiento de Barcelona
Adjudicación del concurso para el diseño de la web +aprop. Guía de recursos que incluye los equipamientos y espacios de creación de la ciudad de Barcelona, por distritos y disciplinas. Realización de ilustraciones y desarrollo de animaciones en flash > www.bcn.es/mesaprop ···
+aprop – ICUB (Institute of culture), Barcelona city Council
Adjudication of competition for the design of web site ‘+aprop’. Resource guide including facilities and spaces in Barcelona by district and disciplines. Flash Illustration and animation.
Biblioteques de Barcelona - ICUB [Institut de Cultura], Ajuntament de Barcelona
Imatge i desenvolupament gràfic dels materials de promoció dels Serveis de Biblioteques de Barcelona ···
Bibliotecas de Barcelona - ICUB [Instituto de Cultura], Ayuntamiento de Barcelona
Imagen y desarrollo gráfico de los materiales de promoción de los Servicios de Bibliotecas de Barcelona ···
Barcelona Libraries – ICUB (Institute of culture), Barcelona city Council
Image and graphic development for the promotion of Library services in Barcelona
Fàbriques de Creació - ICUB [Institut de Cultura], Ajuntament de Barcelona
Desenvolupament de la imatge gràfica de les 1res Jornades de Fàbriques de Creació de Barcelona ···
Fábricas de Creación - ICUB [Instituto de Cultura], Ayuntamiento de Barcelona
Desarrollo de la imagen gráfica de las 1ras Jornadas de Fábricas de Creación de Barcelona ···
Creation Factories – ICUB (Institute of culture), Barcelona city Council
Development of graphic image for the 1st sessions of the Creation Factories Barcelona.
MSF [Metges Sense Fronteres]
··· des dels inicis de MSF a Espanya, vàrem realitzar la seva imatge institucional i vàrem participar en el rècord de recaudació per a una camapaña humanitaria. Col·laborar en el major creixement que ha tingut cap ONG abans i participar de l'excel·lència que comporta un Premi Nobel de la Pau ens deixa... sense paraules ···
MSF [Médicos Sin Fronteras]
··· desde los inicios de MSF en España, realizamos su imagen institucional y participamos en el récord de recaudación para una camapaña humanitaria. Colaborar en el mayor crecimiento que ha tenido ninguna ONG antes y participar de la excelencia que comporta un Premio Nobel de la Paz nos deja... sin palabras ···
MSF [Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières]
…since the start of MSF in Spain we have produced its institutional image and participated in the humanitarian campaigns. Colaborate in the highest growth experienced by any NGO and participate in the excellence rewarded by a Nobel Peace Prize, leave you… speechless…
MSF [Metges Sense Fronteres]
Realització de la imatge institucional per a socis i recursos humans, accions de sensibilització, campanyes i mailings de recaptació de fons ···
MSF [Médicos Sin Fronteras]
Realización de la imagen institucional para socios y recursos humanos, acciones de sensibilización, campañas y mailings de recaudación de fondos ···
MSF [Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières]
Institutional image for members and human resources, awareness campaigns, direct mailings for fund collection….
MSF [Metges Sense Fronteres]
Creació de concepte, continguts, realització, producció i difusió de diferents accions de sensibilització i exposicions (Salgado, Joquines Africanes, Mines Antipersona, etc.) ···
MSF [Médicos Sin Fronteras]
Creación del concepto, contenidos, realización, producción y difusión de diferents acciones de sensibilización y exposiciones (Salgado, Juguetes Africanos, Minas Antipersona, etc.) ···
MSF [Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières]
Creation of concept, content, production and diffusion of different awareness projects and exhibitions (Salgado, African Toys, Anti persnnel mines, etc)…
IO [Intermón Oxfam]
Conceptualització de Campanya Institucional i Posicionament de Marca. Elements realitzats; Spot TV 30'', opis, banderoles, premsa, falques de ràdio ···
IO [Intermón Oxfam]
Conceptualitzación de Campaña Institucional y Posicionamiento de Marca. Elementos realizados; Spot TV 30'', opis, banderolas, prensa, cuñas de radio ···
IO [Intermón Oxfam]
Concept for institutional campaign and positioning of brand. Elements 30” Tv spot, banners, press, radio…
IO [Intermón Oxfam]
Conceptualització del nou projecte de IO: Comerç Just en els punts de venda. Creació de logotip i materials en punts de venda: fulletons, aparadors, murals, bosses, etiquetes, paper regal ···
IO [Intermón Oxfam]
Conceptualización del nuevo proyecto IO: Comercio Justo en los punto de venta. Creación de logotip y materiales en punto de venta: folletos, escaparates, murales, bolsas, etiquetas, papel regalo ···
IO [Intermón Oxfam]
Concept for new Oxfam project. Fair trade at point of sale Creation of logoand materials for point of sale: leaflets, window displays, murals, bags, ticketing, stationery and gifts…
IO [Intermón Oxfam]
Peça de la Campanya publicitària: Comerç Just ···
IO [Intermón Oxfam]
Piezas de la Campaña publicitaria: Comercio Justo ···
IO [Intermón Oxfam]
Pieces for publicity campaign, fair trade
IO [Intermón Oxfam]
Peçes de la Campanya publicitària: Comerç Just ···
IO [Intermón Oxfam]
Piezas de la Campaña publicitaria: Comercio Justo ···
IO [Intermón Oxfam]
Pieces for publicity campaign, fair trade
IO [Intermón Oxfam]
Peçes de la Campanya publicitària: Comerç Just ···
IO [Intermón Oxfam]
Piezas de la Campaña publicitaria: Comercio Justo ···
IO [Intermón Oxfam]
Pieces for publicity campaign, fair trade
Jodic [Asociación de Jovenes Dirigentes] - Secretaría General del Deporte, Generalitat de Catalunya
Creación de Identidad Corporativa, desarrollo y realización del Manual de Marca y aplicaciones, dónde se especifiquen las normas de uso ···
Jodic [Associació de Joves Dirigents] - Secretaria General de l'Esport, Generalitat de Catalunya
Creació de Identitat corporativa, desenvolupament i realització del Manual de Marca i aplicacions, on s'especifiquen les normatives d'us ···
Jodic (Young directors Association) – General secretary Sport, Government of Catalonia
Creation of a corporate identity, development and production of branding and application manual, specifying terms of use…
Jodic [Asociación de Jovenes Dirigentes] - Secretaría General del Deporte, Generalitat de Catalunya
Conceptualitzación, creación y dinamización de la marca. Acciones para dar visibilidad a la marca, mediante su capital humano. Una muestra del que pueden hacer miles de iniciativas. Making Off "Recogida solidaria de alimentos" > ver vídeo ···
Jodic [Associació de Joves Dirigents] - Secretaria General de l'Esport, Generalitat de Catalunya
Conceptualització, creació i dinamització de la marca. Accions per donar visibilitat a la Jodic, mitjançant el seu capital humà. Una mostra del que poden fer milers de iniciatives. Making Off "Recollida solidària d'aliments" > veure vídeo ···
Jodic (Young directors Association) – General secretary Sport, Government of Catalonia
Concept , creation and dynamism of brand. Action to enhance visibility of brand via its human capital. A sample of what thousands of initiatives may achieve. Making off “Collection of food for solidarity”. See video…
World Congress for school sport – General Sports Secretary. Government of Catalonia
Adjudication of public tender for the congress image, including: Cration of logo, development of brand manual and application. Concept , design and implementation of content and technology for web site.
Congreso Mundial del Deporte Escolar - Secretaría General del Deporte, Generalitat de Catalunya
Adjudicación del concurso público, para la imagen del Congreso, incluye: creación de logo, desarrollo del Manual de Marca y aplicaciones. Conceptualización, diseño, creación de los contenidos y desarrollo tecnológico de la web > www.congresesportescolar.cat/ ···
Congrés Mundial de l'Esport Escolar - Secretaria General de l'Esport, Generalitat de Catalunya
Adjudicació del concurs per la imatge del Congrés, que inclou: creació de logo, desenvolupament de Manual de Marca i aplicacions. Conceptualització, disseny, creació dels continguts i desenvolupament tecnològic del web > www.congresesportescolar.cat/ ···
La Farga - Àrea d'Esports, Ajuntament de l'Hospitalet
Creació de logo, desenvolupament i realització del Manual de Marca i aplicacions dels Poliesportius Municipals de L'H, on s'especifiquen les normatives d'us. Disseny i manteniment d'elements de comunicació anuals, trimestrals, estacionals o puntuals, adaptats a cada necessitat > www.pmcentrel-h.cat ···
La Farga - Area de Deportes, Ayuntamiento del Hospitalet
Creación de logo, desarrollo y realización del Manual de Marca y aplicaciones de los Polideportivos Municipales de L'H, donde se especifican las normativas de uso. Diseño y mantenimiento de elementos de comunicación anuales, trimestrales, estacionales o puntuales, adaptados a cada necesidad > www.pmcentrel-h.cat ···
La Farga – Sport area, City council Hospitalet.
Creation of log , development and production of brand appñlication manual for sport centres in the city of Hospitalet, specifying norms for use. Design and maintenance of communication elements yearly, three-monthly or permanent, adapted to individual requirements.
La Farga - Àrea d'Esports, Ajuntament de l'Hospitalet
Creació, desenvolupament i implementació d'accions de RSC (Responsabilitat Social Corporativa) com aquesta campanya pionera de restricció d'aigua en l'àmbit de les instal·lacions esportives de l'Hospitalet, o activitats culturals i Club Social ···
La Farga - Area de Deportes, Ayuntamiento del Hospitalet
Creación, desarrollo e implementación de acciones de RSC (Responsabilidad Social Corporativa) como esta campaña pionera de restricción de agua en el ámbito de las instalaciones deportivas del Hospitalet, o actividades culturales y Club Social ···
La Farga – Sport area, City council Hospitalet.
Creation development and implementation of RSC actions (Corporate Social Responsibility) a pioneering campaign for the restriction of wáter use in sports centres in the City of Hospitalet or cultural activities and social clubs.
Cualde
Disseny i programació de web site per a Cualde Logistics, especialitzats en proveir vehicles a empreses transitàries i de logística. > www.cualde.com ···
Cualde
Diseño y programación de web site para Cualde Logistics, especializados en proveer vehículos a empresas transitarias y de logística. > www.cualde.com ···
Cualde
Design and programming for web site for Cualde Logistics, specialised in the short term provision of vehicles to companies.
Clínica Mediterrania
Manual d'estil de la marca. Creació i realització de materials corporatius: brochure cirurgia plàstica i estètica ···
Clínica Mediterrania
Manual de estilo de la marca. Creación i realización de materiales corporativos: brochure cirugía plástica y estética ···
Clínica Mediterrania
Branding manual. Creation and production of corporate material: Brochure for plastic and cosmetic surgery
Clínica Mediterrania
Creació i desenvolupament tecnològic de web sites; cirurgia plàstica i estètica > www.clinicamediterrania.com ···
Clínica Mediterrania
Creación y desarrollo tecnológico de web sites; cirugía plástica y estética > www.clinicamediterrania.com ···
Clínica Mediterrania
Creation and development of website technology for plastic and cosmetic surgery
Ecolider
Restyling logotip, imatge fires i kit d'aplicació de la marca per franquícies ···
Ecolider
Restyling logotipo, imagen ferias y kit de aplicación de la marca para franquicias ···
Ecolider
Resyling of logo, image for trade fairs and branding application kit for franchises.
Kiosk Refill - Ecolider
Conceptualització, creació i desenvolupament de nova marca; naming, gràfica i aplicacions (imatge punt de venda, packaging, stand...) ···
Kiosk Refill - Ecolider
Conceptualización, creación y desarrollo de nueva marca; naming, gráfica y aplicaciones (imagen punto de venta, packaging, stand...) ···
Kiosk Refill - Ecolider
Concept , creation and development of a new brand , naming ,graphic and application on packaging , stand etc…
Assegurances Mèdiques - Grup Atlàntida
Creació de logo, desenvolupament i realització del Manual de Marca i aplicacions, on s'especifiquen les normatives d'us ···
Seguros Médicos - Grup Atlàntida
Creación de logo, desarrollo y realización del Manual de Marca y aplicaciones, donde se especifican las normativas de uso ···
Seguros Médicos - Grup Atlàntida
Creation of log o, development and production of branding manual to specify application and correct use.
Residencial Mas d'Anglí - Grup Atlàntida
Creació i desenvolupament de logo i aplicacions corporatives: brochure, displays...
Residencial Mas d'Anglí - Grup Atlàntida
Creación y desarrollo de logo y aplicaciones corporativas: brochure, displays ···
Residencial Mas d'Anglí - Grup Atlàntida
Creation and development of logo and corporative application : brochure, displays…
Dependentia - Grup Atlàntida
Creació de logo per empresa de serveis a la dependència. Desenvolupament i realització del Manual de Marca i aplicacions, on s'especifiquen les normatives d'us ···
Dependentia - Grup Atlàntida
Creación de logo para empresa de servicios a la dependencia. Desarrollo y realización del Manual de Marca y aplicaciones, donde se especifican las normativas de uso ···
Dependentia - Grup Atlàntida
Logo creation for dependence service company. Development and production of brand manual for specifying norms of use and application.
Marina Estrella - Publicidad Institucional
Una de les nàutiques més grans d'Europa, ens confia la seva imatge des de fa més de 20 anys. Destaquem el restyling recent de la marca i la creació del logo del grup i submarques. Manual de Marca i aplicacions, campanyes de publicitat, així com el disseny de la gràfica del seu espai en successives edicions del Saló Nàutic de Barcelona > www.marinaestrella.com ···
Marina Estrella - Publicidad Institucional
Una de les mayores náuticas de Europa, nos confía su imagen des de hace más de 20 años. Destacamos el restyling reciente de la marca y la creación del logo del grupo y submarcas. Manual de Marca y aplicaciones, campañas de publicidad, así como el diseño de la gráfica de su espacio en sucesivas ediciones del Salón Náutico de Barcelona > www.marinaestrella.com ···
Marina Estrella – Institutional Publicity
One of the biggest yachting companies in Spain, they have trusted us with their image for more than 20 years. The recent restyling of the trademark and creation of sub-brands, the manual for brand application and publicity campaigns are all notable, as is the graphic design work done on Marian Estrellas stands in successive boat shows in Barcelona.
Marina Estrella
One of the biggest yachting companies in Spain, they have trusted us with their image for more than 20 years. The recent restyling of the trademark and creation of sub-brands, the manual for brand application and publicity campaigns are all notable, as is the graphic design work done on Marian Estrellas stands in successive boat shows in Barcelona.
Marina Estrella
Una de les mayores náuticas de Europa, nos confía su imagen des de hace más de 20 años. Destacamos el restyling reciente de la marca y la creación del logo del grupo y submarcas. Manual de Marca y aplicaciones, campañas de publicidad, así como el diseño de la gráfica de su espacio en sucesivas ediciones del Salón Náutico de Barcelona > www.marinaestrella.com ···
Marina Estrella
Una de les nàutiques més grans d'Europa, ens confia la seva imatge des de fa més de 20 anys. Destaquem el restyling recent de la marca i la creació del logo del grup i submarques. Manual de Marca i aplicacions, campanyes de publicitat, així com el disseny de la gràfica del seu espai en successives edicions del Saló Nàutic de Barcelona > www.marinaestrella.com ···
North Wind
Conceptualització de l'espai, imatge, desenvolupament gràfic de materials, producció i muntatge de l'espai North Wind en successives edicions del Saló Nàutic de Barcelona (displays, vinils, banderoles...), així com organització, disseny i producció d'altres esdeveniments nàutics ···
North Wind
Conceptualización del espacio, imagen, desarrollo gráfico de materiales, producción y montaje del espacio North Wind en sucesivas ediciones del Salón Náutico de Barcelona (displays, vinilos, banderolas...), así como la organización, diseño y producción de otros eventos náuticos ···
North Wind
Concept of space, image and development of graphic materials, production and mounting of the North Wind space in successive editions of the Barcelona Boat Show (dispalys, vinyls, banners …) as well as the organization design and production of other nautical events.
North Wind
Creació d'originals de publicitat i realització de peces adaptades a diverses publicacions mensuals del sector ···
North Wind
Creación de originales de publicidad y realización de piezas adaptadas a diversas publicaciones mensuales del sector ···
North Wind
Creation of advertisments and production of pieces adapted to diverse monthly publications in the nautical sector…
el valor D... las cosas
A website of reference, consultation and outreach for children, youth, parents and professionals about the culture of saving, recycling, reuse, of foresight ... for a more sustainable society. A project made by Jesús Serra Foundation belongs to Catalana Occidente Group.
el valor D...
el valor D... les coses
Una web de referència, consulta i divulgació per a nens, joves, pares i professionals sobre la cultura de l'estalvi, del reciclatge, de la reutilització, de la previsió ... per una societat més sostenible. Un projecte realitzat per la Fundació Jesús Serra del Grup Catalana Occident.
el valor D...
el valor D... las cosas
Una web de referencia, consulta y divulgación para niños, jóvenes, padres y profesionales sobre la cultura del ahorro, del reciclaje, de la reutilización, de la previsión... por una sociedad más sostenible. Un proyecto realizado por la Fundación Jesús Serra del Grupo Catalana Occidente.
el valor D...
Polaris
Corporative tools for online distribution. Design and development of web allowing the user to discover the minute details of the product without losing sight of the brand image and its quality...
Polaris
Herramientas corporativas y de producto para la difusión on-line. Diseño y desarrollo de web con la posibilitad de conocer el producto hasta el último detalle sin olvidar imprimir carácter y calidad a la marca en España. ···Ver web
Polaris
Eines corporatives i de producte per la difusió on-line. Disseny i desenvolupament de web amb la possibilitat de conèixer el producte fins l'últim detall sense oblidar imprimir caràcter i qualitat a la seva marca a Espanya. ···Veure web
Polaris
Corporative tools for online distribution. Design and development of web allowing the user to discover the minute details of the product without losing sight of the brand image and its quality...
Polaris
Herramientas corporativas y de producto para la difusión on-line. Diseño y desarrollo de web con la posibilitad de conocer el producto hasta el último detalle sin olvidar imprimir carácter y calidad a la marca en España. ···Ver web
Polaris
Eines corporatives i de producte per la difusió on-line. Disseny i desenvolupament de web amb la possibilitat de conèixer el producte fins l'últim detall sense oblidar imprimir caràcter i qualitat a la seva marca a Espanya. ···Veure web
Polaris
Eines corporatives i de producte per la difusió on-line. Disseny i desenvolupament de web amb la possibilitat de conèixer el producte fins l'últim detall sense oblidar imprimir caràcter i qualitat a la seva marca a Espanya. ···Veure web
alas
Herramientas corporativas y de producto para la difusión on-line. Diseño y desarrollo de web con la posibilitad de conocer el producto hasta el último detalle sin olvidar imprimir carácter y calidad a la marca en España. ···Ver web
alas
Corporative tools for online distribution. Design and development of web allowing the user to discover the minute details of the product without losing sight of the brand image and its quality...
Polaris
"Mission to Mars", campanya publicitària de posicionament de marca. Realització periòdica de peces adaptades a diverses publicacions mensuals del sector o a d'altres formats ···
Polaris
"Mission to Mars", campaña publicitaria de posicionamiento de marca. Realización periódica de piezas adaptadas a diversas publicaciones mensuales del sector o a otros formatos ···
Polaris
"Mission to Mars",, publicity campaign for brand positioning . Periodic production of pieces for various monthly publications in the sector or other formats
Wututu
Guionatge, disseny gràfic i desenvolupament tecnològic d'animació corporativa per web site i projeccions (autor: Jaime Sobreviela) ···
Wututu pajaro
Guionaje, diseño gráfico y desarrollo tecnológico de animación corporativa para web site y proyecciones (autor: Jaime Sobreviela) ···
Bird Wututu
Script, graphic design and technological development for corporate animation for web site (author: : Jaime Sobreviela) •••
Wututu
Restyling de marca. Desenvolupament i realització del Manual de Marca i aplicacions, on s'especifiquen les normatives d'us ···
wututu logo
Restyling de marca. Desarrollo y realización del Manual de Marca y aplicaciones, donde se especifican las normativas de uso ···
wututu logo
Brand resyling. Development and production of application manual specifying norms of use…
Wututu
Creació de marca Person Counter, naming i disseny de logotip per sistema de medició d'audiències en publicitat en el punt de venda i exterior ···
logo_person counter
Creación de marca Person Counter, naming y diseño de logotipo para sistema de medición de audiencias en publicidad en el punto de venta y exterior ···
logo_person counter
Creation of brand Person Counter, naming and design of log for system for the measurement of audiences in advertising, point of sale and in the exterior…
Wututu
Guionatge, disseny gràfic i desenvolupament tecnològic d'animació per producte Person Counter by Wututu (autor: Jaime Sobreviela) ···
anima person counter
Guionaje, diseño gráfico y desarrollo tecnológico de animación para producto Person Counter by Wututu (autor: Jaime Sobreviela) ···
anima person counter
Wututu
Creació de marca Scr3enD, naming i disseny de logotip per pantalla 3D ···
Wututu
Creación de marca Scr3enD, naming y diseño de logotipo para pantalla 3D ···
Wututu
Creation of Brand Scr3enD, naming and designo d logo for 3d screen.
Wututu
Guionatge, disseny gràfic i desenvolupament tecnològic d'animació per producte Scr3enD by Wututu, amb efecte en 3D (autor: Jaime Sobreviela) ···
Wututu
Guionaje, diseño gráfico y desarrollo tecnológico de animación para producto Scr3enD by Wututu, con efecto en 3D (autor: Jaime Sobreviela) ···
Wututu
Script graphic design and technological development of animation for the product Scr3enD by Wututu, with 3d effect (author: Jaime Sobreviela) •••
Animals - Pedro Aznar
Pedro Aznar ens confia la imatge de la seva productora, Animals. De la seva mà duem a terme opis, mailings o aquesta publicitat per a la presentació a la revista Anuncios "Especial Festival de San Sebastián" ···
Animals - Pedro Aznar
Pedro Aznar nos confía la imágen de su productora, Animals. De su mano llevamos a cabo opis, mailings o esta publicidad para la presentación a la revista Anuncios "Especial Festival de San Sebastián" ···
Animals - Pedro Aznar
Pedro Aznar entrusted us with the image of his production , Animals. From his hand we took forward street adverts, mailings and this publicity for the magazine ‘Anuncios’ Special edition for the San Sebastian Festival.
Shot by Pedro Aznar
Ens fa il·lusió comentar que amb aquest anunci, que va ocupar una doble pàgina central a la revista Anuncios i un circuit d'opis per al "Festival de San Sebastián", Pedro Aznar va guanyar el Premi Ondas 1999 ···
Shot by Pedro Aznar
Nos ilusiona comentar que con este anuncio, que ocupó una doble página central en la revista Anuncios y un circuito de opis para el "Festival de San Sebastián", Pedro Aznar ganó el Premio Ondas 1999 ···
Shot by Pedro Aznar
We are happy to tell you about this advertisement, occupying a double central spread in the magazine ‘Anuncios’ and a circuit of street ads for the San Sebastian Film Festival. Pedro Azna won the Ondas Prize in 1999…
Shot by Pedro Aznar
Ens fa il·lusió comentar que amb aquest anunci, que va ocupar una doble pàgina central a la revista Anuncios i un circuit d'opis per al "Festival de San Sebastián", Pedro Aznar va guanyar el Premi Ondas 1999 ···
Shot by Pedro Aznar
Nos ilusiona comentar que con este anuncio, que ocupó una doble página central en la revista Anuncios y un circuito de opis para el "Festival de San Sebastián", Pedro Aznar ganó el Premio Ondas 1999 ···
Shot by Pedro Aznar
We are happy to tell you about this advertisement, occupying a double central spread in the magazine ‘Anuncios’ and a circuit of street ads for the San Sebastian Film Festival. Pedro Azna won the Ondas Prize in 1999…
Osborne
Per a aquesta campanya ens van encarregar la realització del story board, la imatge gràfica per efectes especials i promoció de "Toro" de Osborne (productora: Shot by Pedro Aznar) ···
Osborne
Para esta campaña nos encargaron la realización del story board, la imágen gráfica para efectos especiales y promoción de "Toro" de Osborne (productora: Shot by Pedro Aznar) ···
Osborne
For this campaign we were charged with production of a story board, the graphic design for special effects and the promotion of the emblematic ‘Osborne Bull’ (producer: Pedro Aznar)…
Super Trinitron
Direcció creativa de imatge de catàleg per Espanya
Super Trinitron
Dirección creativa de imágen de catálogo para España
Super Trinitron
Creative direction of the Spanish Catalogue
Telefónica - Bassat Madrid
Campanya de publicitat "Los planes claros" de Telefónica. Client: Bassat Madrid ···
Telefónica - Bassat Madrid
Campaña de publicidad "Los planes claros" de Telefónica. Cliente: Bassat Madrid ···
Telefónica - Bassat Madrid
Publicity campaign ‘Clear Plans’ Telefónica. Client: Bassat Madrid •••
genesis
Restyling del logo i versions. Desenvolupament i realització d'aplicacions corporatives ···
genesis
Restyling del logo y versiones. Desarrollo y realización de aplicaciones corporativas ···
genesis
Logo restyling with versions. Development and corporate application…
Barny
Restyling del logo, desenvolupament i realització del Manual de Marca i aplicacions corporatives ···
Barny
Restyling del logo, desarrollo y realización del Manual de Marca y aplicaciones corporativas ···
Barny
Logo restyling with versions. Branding manual and corporate application…
Barny
Campanya publicitària per la publicació "Creativity". Idea, creació i producció de mailing promocional (joc de taula) ···
Barny
Campaña publicitaria para la publicación "Creativity". Idea, creación y producción de mailing promocional (juego de mesa) ···
Barny
Barny
Campanya publicitària Nadal'07 ···
Barny
Campaña publicitaria Navidad'07 ···
Barny
Christmas publicity campaign 2007…
Barcelona Dragons
Creació de concepte de imatge per a Dossier de premsa "Barcelona Dragons". Imatge de caretes per al seu programa, al canal 33 ···
Barcelona Dragons
Creación de concepto de imágen para Dossier de prensa "Barcelona Dragons". Imágen de caretas para su programa, en canal 33 ···
Barcelona Dragons
Creation of image concept for press dossier “Barcelona Dragons". Image of masks for Tv programme in Canal33.
Programas Educatius Harvard Deusto
Desenvolupament de la imatge per a programas formatius on-line. Inclou conceptualització, creació i aplicacions (packaging, cd, guies i publicacions) ···
Programas Educativos Harvard Deusto
Desarrollo de la imagen para programas formativos on-line. Incluye conceptualización, creación y aplicaciones (packaging, cd, guías y publicaciones) ···
Educatives Programs Harvard Deusto
Image development for online training programmes. Including concept, creation and application (cds, packaging, guides, and publications)…
Publicity reel
Publicity reel Álex Iglesias
Bobina publicidad
Bobina de producción publicitaria Álex Iglesias www.pacopepecomunicacio.com/bobinas ···
Bobina publicidad
Bobina de producció publicitària Álex Iglesias www.pacopepecomunicacio.com/bobinas ···
Video Reel
Video Reel paco• pepe••• comunicacio
Bobina video
Bobina de vídeo paco· pepe··· comunicacio www.pacopepecomunicacio.com/bobinas ···
Bobina video
Bobina de vídeo paco· pepe··· comunicacio www.pacopepecomunicacio.com/bobinas ···
Test
Test
Test

Aquest web requereix flash player. El podeu instalar clicant la següent icona:

Get Adobe Flash player